| پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ |
فهرست اصلی
ثبت نظرات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
اوقات شرعی
معرفي كتاب

به نام خدا


آثار و مطالعات انجام شده به زبان فارسي در زمينه حقوق بشر از پيشينه طولاني مدتي برخوردار نيست، به عبارت ديگر عمده مطالعات و كتب منتشره در اين زمينه پس از انقلاب اسلامي و به طور خاص پس از جنگ تحميلي طي دو دهه اخير انجام پذيرفته است.

در مقايسه با كشورهاي ديگر اگر چه هنوز فاصله زيادي بين آثار فارسي زبان با آثار بين المللي ديده مي شود ولي واقعيتي غيرقابل انكار است كه در ميان كشورهاي در حال توسعه و حتي برخي كشورهاي توسعه يافته، تحرك روز افزوني در كشورمان در اين حيطه ديده مي شود و تشنگي زيادي به ويژه معطوف به عمل و اثرگذاري عملي و كاربردي و بهبود شرايط جامعه ديده مي شود . ايجاد رشته كارشناسي ارشد حقوق بشر در كشورمان طي سالهاي اخير نيز نياز تخصصي به توليد ادبيات مناسب در اين زمينه را افزايش داده كه در مجموع وظيفه صاحب نظران و متخصصين در اين حيطه را بيشتر كرده است. بروشور حاضر با هدف معرفي مهمترين آثار منتشره به زبان فارسي در مورد كليت مباحث حقوق بشر ارائه شده و انعكاس برخي كتب منتشره در زمينه هايي مثل حقوق زنان، كودكان، اقليتها، كارگران و محيط زيست كه با رويكرد حقوق بشري تقرير يافته اند به بروشور ديگري محول گرديده است. به علاوه معرفي كتب با عنوان خاص " اسلام و حقوق بشر" قبلا در بروشور شماره ١٩ انجام شده است . به هر حال اميدواريم معرفي حاضر راهنماي مناسبي براي علاقمندان به مطالعه آثار حقوق بشري موجود در كشور و زمينه بخش ار تقاء آگاهي هاي تخصصي و عمومي در كشور باشد:

١- حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب ، تاليف مهدي ابوسعيدي، نشر آريا، ١٣٤٣

٢- حقوق بشر و آشوريهاي ايراني، نويسنده سرمس پيره، بي نا، ١٣٤٤

٣- سي گفتار : بررسي ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر، خليل اسمعيل، بي نا، ١٣٤٦

٤- حقوق بشر و حمايت بين المللي آن ، تاليف احمد متين دفتري، بي نا، ١٣٤٨

٥- حقوق بشر ، اسدالله مبشري، دفتر نشر فرهنگ. اسلامي تهران، ١٣٥٧

٦- آمريكاي بزرگ و حقوق بشر ، نوآم چامسكي. ترجمه بهزاد باشي، نشر آگاه، ١٣٦٤

٧- حقوق بشر از ديدگاه شرق و غرب، والتر لاكور،باري رابين؛ ترجمه علي، طبري پور، نشر. دانشگاه آزاد اسلامي، ( دو جلدي) ١٣٦٩

٨- آزادي هاي عمومي و حقوق بشر ، منوچهرطباطبايي موتمني، موسسه نشر و چاپ دانشگاه. تهران، ١٣٧٠

٩- حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، ارفعي،عاليه (و ديگران)، نشر وزارت امور خارجه،١٣٧٢

١٠ - تاريخچه اسناد حقوق بشر در ايران ، شيرين عبادي، نشر روشنگران، ١٣٧٣

١١ - حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران ، حسين مهرپور، نشر اطلاعات، ١٣٧٤

١٢ - حقوق فطري يا مباني حقوق بشر ، علي اصغرمدرس، نشر نوبل، ١٣٧٥

١٣ - حقوق بشر؛ برگ پرماجرايي از انقلاب كبيرفرانسه، تامس پين؛ ترجمه اسدالله مبشري، نشر علمي و فرهنگي، ١٣٧٥

١٤ - پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ، ليا لوين،ترجمه محمد جعفر پوينده، نشرقطره،١٣٧٧

١٥ - نظام بين المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، نشر اطلاعات، ١٣٧٧

١٦ - اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن، نوشته گلن جانسون، ترجمه محمد جعفر، پوينده، نشر ني، ١٣٧٧

١٧ - حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي ،جمشيد ممتاز، ترجمه، تحقيق و نگارش حسين شريفي طراز كوهي، نشر دادگستر، ١٣٧٧

١٨ - حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان درايران باستان ، نوشته فريدون جنيدي، نشر بلخ،١٣٧٨

١٩ - حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن ، حسين مهرپور، نشر اطلاعات، ١٣٧٨

٢٠ - خشونت، حقوق بشر ، جامعه مدني، محمدرضا نيكفر، نشر طرح نو، ١٣٧٨

٢١ - رژيم شاه و سازمان هاي حقوق بشر ، سعيدميرترابي، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، ١٣٧٩

 

22- فرهنگ گرايي، جهاني شدن و حقوق بشر حسين سليمي، نشر وزارت امور خارجه، ١٣٧٩

٢٣ - حقوق بشر در جهان امروز، مركز مطالعات عالي بين المللي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نشر مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، ١٣٧٩

٢٤ - توسعه به مثابه آزادي ، آمارتياسن، ترجمه احمدموثقي، دانشكده تهران دانشكده حقوق و علوم سياسي، ١٣٨٠

٢٥ - حقوق بشر از منظر انديشمندان ، محمد بسته نگار، شركت سهامي انتشار، ١٣٨٠

٢٦ - حقوق بشر ، ژاك مورژئون، ترجمه احمد نقيب زاده، نشر دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، ١٣٨٠

٢٧ - مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها ، دانشگاه مفيد با همكاري مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، نمايندگي سازمان ملل متحد در ايران، تهيه و تنظيم دبيرخانه همايش، دانشگاه مفيد، ١٣٨٠

٢٨ - راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد ، جمشيدشريفيان، نشر دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ١٣٨٠

٢٩ - حقوق بشر (نظريه ها و رويه ها)، ترجمه حسين شريفي طراز كوهي، نشر دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، ١٣٨٠

٣٠ - مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر ، كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشكده حقوق شهيد بهشتي با همكاري سازمان اصلاحات جزائي بين المللي زير نظر دكتر اردشيراميرارجمند، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٨٠

٣١ - طرح ژنوم انساني و پاسخ به سوالات اعلاميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر، موسسه تدوين و نشر آثار علامه، ١٣٨١

٣٢ - در هواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر ، محمد علي موحد، نشر كارنامه1381

٣٣ - حقوق بشر در هزاره جديد ، مهدي ذاكريان، نشر دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،1381

٣٤ - حق و مصلحت، مقالاتي در فلسفه حق و فلسفه ارزش، محمد راسخ، نشر طرح نو، ١٣٨١

٣٥ - تقويت همكاريهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، نشر دانشكده حقوق و علوم سياسي،دانشگاه تهران، ١٣٨٢

٣٦ - آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، يوسف مولايي، رشيد برناك، نشر دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، ١٣٨٢

٣٧ - آزادي انديشه و بيان، ناصر كاتوزيان، با همكاري حبيب الله رحيمي و ديگران، نشر دانشگاه تهران،دانشكده حقوق و علوم سياسي، ١٣٨٢

٣٨ - مباني حقوق بشر، مايكل فريدن، فريدون مجلسي، نشر وزارت امور خارجه، ١٣٨٢

٣٩ - سيري در حقوق بشر، جهانبخش ابراهيمي، نشر زوار، ١٣٨٢

٤٠ - حقوق بشر در جهان معاصر ، محمد قاري، سيدفاطمي، نشر دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٨٢

٤١ - پدرخوانده حقوق بشر ، جمعي از مترجمين،انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ١٣٨٣

٤٢ - مفاهيم كليدي حقوق بشر بين المللي ، مه دي ذاكريان، نشر ميزان، ١٣٨٣

٤٣ - رويكرد حقوق بشري به مديريت زندانها، كتاب آموزشي كاركنان زندان، ترجمه حسن طغرانگار؛ لاله خاكپور، نشر وفاق، ١٣٨٣

٤٤ - حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللي ، امير ساعد وكيل، نشر مجد، ١٣٨٣

٤٥ - حمايت از مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران ، اميرساعد وكيل، نشرمجمع علمي و فرهنگي مجد، ١٣٨٣

٤٦ - نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي )، اميرساعد وكيل، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد،١٣٨٣

٤٧ - دموكراسي و حقوق بشر ، ديويد بيتام، ترجمه،محمد تقي دلفروز، نشر طرح نو، ١٣٨٣

٤٨ - حقوق بشر، ابعاد نوين و چالش ها، دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها ، جانوس سيمونيدس، ترجمه محمد علي شيرخاني، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،1383

٤٩ - حقوق بشر و مفاهيم مساوات انصاف و عدالت، محمد آشوري، نشر دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، ١٣٨٣

50- دوره علمي كاربردي حقوق بشر دانمارك، تهيه و تدوين دبيرخانه كميته ملي حقوق جوانان، بي نا،١٣٨٣

٥١ - حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ، محمد هاشمي،نشر ميزان، ١٣٨٤

٥٢ - مجموعه قوانين و مقررات حقوق شهروندي،تهيه و تنظيم، مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه،نشر قوه قضائيه مركز مطبوعات و انتشارات،١٣٨٤

٥٣ - مباني نظري حقوق بشر، مجموعه مقالات دومين، همايش بين المللي حقوق بشر ارديبهشت ١٣٨٢. نشر دانشگاه مفيد، ١٣٨٤

٥٤ - حقوق بشر براي همه ، سعيد نوري نشاط، نشر برگ زيتون، ١٣٨٤ . (سه جلدي)

٥٥ - مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر ، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، نشر جنگ، ١٣٨٥

٥٦ - دين در دموكراسي و حقوق بشر، مارسل و گشه، ترجمه امير نيك پي، نشر ثالث، ١٣٨٥

٥٧ - اجراي عدالت و ترويج همكاري و همبستگي بين المللي در زمينه حقوق بشر: مجموعه مقالات ارائه شده طي چهارمين ميزگرد گفتمان ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر، ژوئن ٢٠٠٤ بيگارجان، نشر هاندي پرينت، ٢٠٠٤

٥٨ - حق آزادي بيان و حق عمران، مجموعه مقالات ارائه شده طي سومين ميز گرد گفتمان ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر ٢٠٠٣ ، نشر هاندي پرينت، ٢٠٠٤

٥٩ - مسائل اساسي حقوق بشر در جهان امروز،مجموعه مقالات نخستين كنگره بررسي مسائل حقوق بشر، جمعي از نويسندگان، شركت سهامي انتشار بي تا.

٦٠ - تبعيض و منع شكنجه ، سخنراني هاي جمع آوري شده از اولين جلسه مذاكره دو جانبه در مورد حقوق بشر بين اتحاديه اروپا و ايران، نشر هاندي


کتابها: عناوین

دین ستیزی نافرجام، مصطفی طباطبایی

تمدن اسلام و اعراب، گوستاو لوبون، ترجمه هاشم حسینی‌

دائره المعارف کوچک دینی

آشنایی با ادیان ومذاهب

آشنایی با آیین‌های بزرگ و دین توحیدی

در نوشتار حاضر ادیان بزرگ جهان معرفی شده افزون بر آن, اطلاعاتی درباره کتب دینی آداب پرستشی و تحولات تاریخی آنها فراهم آمده است .آیین‌های پرستشی ابتدایی، آیین‌های پرستشی در مصر، بین‌النهرین و سرزمین آریائیان، یهود، مسیحیت، آیین‌های پرستش در چین، آیین‌های عبادی در هند و دین زرتشت "

آشنایی با ادیان چین و ژاپن 

در این کتاب، ذیل دو بخش ادیان چین و ژاپن معرفی شده‌اند .مخاطبان در بخش نخست با ادیان کنفوسیوس و تائو و آموزه‌های این ادیان ;همچنین خدایان افسانه‌ای چین آشنا می‌شوند .در بخش دوم توتم پرستی در ژاپن، دین شینی تو، دین کنفوسیوس و دین بودا در ژاپن معرفی شده، نیز از سمبل‌های اسطوره‌ای ژاپن سخن رفته است .

آشنایی با ادیان قدیم اروپا 

در این کتاب نخست اطلاعاتی درباره اقوام ژرمن، آیین‌ها و ادیان مربوط به این قوم به دست داده شده، سپس خدایان یونانی معرفی شده‌اند .در ادامه چگونگی برگزاری مراسم، جشن‌ها و آیین‌های یونان باستان توصیف شده و در پایان به اختصار از ادیان روم و ایتالیای رومی سخن رفته است

آشنایی با ادیان قدیم ایران و بین‌النهرین 

این کتاب در سه فصل تدوین شده است .در فصل نخست آیین مزدیسنا و دین زرتشت، نیز آیین‌های مهر، مانی و مزدک و دیگر فرقه‌های مذهبی عصر ساسانی معرفی می‌شوند که از آن جمله عبارت‌اند از :بابک خرم دین، جاویدان، به آفرید، زنادقه و عطایا .در فصل دوم پس از معرفی دین سومریان، اطلاعاتی درباره جانشینان آنان یعنی آشوریان ...

آشنایی با ادیان قدیم مصر 

کتاب در دو بخش تدوین شده است ابتدایی عنوان گرفته به اجمال از دیدگاه مرسوم در میان انسان‌های نخستین سخن می‌رود .مباحث این بخش عبارت‌اند از :توتم پرستی، وجوه توتم، مانا، تابو، ممنوعات یا محرمات، مراسم مثبت یا واجبات، ریاضت، شعار دین، اهمیت و ارزش دین توتم، خدا ـ روح ـ تناسخ، بدن و روح انسان، تصورات جان ...

آشنایی با ادیان هند

در این کتاب، اطلاعات متنوعی در باب ادیان معروف هند فراهم آمده، که طی آن، تاریخچه، آداب و رسوم، اصول عقاید، آموزه‌ها، اشعار، اسطوره‌ها و کتب مقدس این ادیان معرفی می‌شود .ادیان مورد نظر عبارت‌اند از : ودا، برهمن، هندو و جاین

آشنایی با تاریخ ادیان ابراهیمی 

مطالب کتاب درباره ادیان ابراهیمی از حضرت ابراهیم (ع) تا حضرت محمد (ص) است که با استناد به منابع فارسی و غیر فارسی فراهم آمده است .نگارنده ابتدا منابع اصلی تاریخ ادیان (قصص الانبیائ، ملل و نحل، تفاسیر، اخبار و احادیث، کتب احتجاج، تاریخ‌های عمومی، کتب جغرافیا و سفرنامه‌ها) را معرفی نموده است ...

ادیان ابتدایی و خاموش 

مجموعه حاضر چهارمین کتاب از مجموعه آشنایی با ادیان است که طی آن درباره ادیان ابتدایی و قدیم در دو بخش بحث شده است .در بخش اول از ادیان ابتدایی در جوامع امروزی، شامل ادیان آفریقا، استرالیا، اسکیموها، سرخ‌پوستان و برخی اقوام دیگر سخن به میان آمده است ...

ادیان جهان باستان: ایران 

جلد سوم از مجموعه ادیان جهان باستان به معرفی ادیان ایرانی اختصاص یافته است .در این کتاب ابتدا به اختصار تاریخ ایران باستان از قبل از مادها تا پایان اشکانیان (پارتیان) مرور شده در پی آن ادیان مهم این دوره بررسی می‌شود

ادیان چین 

کتاب حاضر تلاشی است برای توصیف و شرح ادیان چینی بدون وارد شدن در منازعات برون دینی. این کتاب حاوی نکته‌ها و دیدگاه‌های جدیدی است مانند مطالب مربوط به عهد عتیق که با اکتشافات باستان شناسی اخیر از وضوع بیشتری برخوردار شده یا مطالبی در خصوص آیین‌های مختلف و مواردی چون فسلفه نئوکنفوسینیزم  ذکر گردیده است....

از معرفت دینی تا حکومت دینی 

مباحث این کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است.بخش نخست با عنوان از معرفت دینی تا جامعه‌ی دینی شامل مباحثی چون:از خود آگاهی تا عبودیت، عبودیت و شکل‌گیری جامعه‌ی دینی و جامعه‌ی دینی است.بخش دوم با عنوان از جامعه‌ی دینی تا حکومت دینی به این مباحث اختصاص یافته است :دین و حکومت، حکومت در ادیان.، ...

اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان 

اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی

 مجموعه حاضر، اصول و فنون پژوهش درگسترش دین پژوهی معرفی و اصول آن تشریح گردیده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: پژوهش و بهره‌وری آن، اصول و فنون تشخیص مسئله، اصول و فنون تعریف، تحلیل و نقد و روی‌آوردها و روش‌ها.

انتظار بشر از دین 

در این نوشتار، متن سخنرانی دکتر عبدالله نصری در باب انتظارات بشر از دین به طبع رسیده است .وی در این سخنرانی کوشیده است به سوال‌های ذیل پاسخ دهد : بشر چه انتظاراتی از دین دارد و چرا اساسا به یک دین خاص رجوع می‌کند مگر او چه سوالات و پرسش‌هایی دارد که باید پاسخ آنها را از دین طلب کند.


شش کتاب جدید به کتابخانه اضافه شد

به گزارش سامانه خبری تحلیلی طارق نیوز کتاب های منطق الطیر، توحید مفضل، قرآن هرگز تحریف نشده است، تشیع علوی و تشیع صفوی، نیایش دکتر شریعتی و ماندگارترین سخنرانی دکتر چمران به صورت فایل PDF به کتابخانه آنلاین طارق نیوز اضافه شد.

جهت دسترسی به این کتب می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.tareghnews.net/booksفلسفه آفرينش از نگاه اديان توحيدي

موضوع:آفرينش

پديدآورنده نويسنده:مسعود اديب‌مرادي

ناشر: افلاك

 140 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه

 978-964-186-039-6

 تاريخ نشر:18/07/91

قيمت :50000 ريال

قيمت موسسه انتشاراتي نگين :50000 ريال

سایت های مرتبط
نظرسنجی
به نظر شما از نظر کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4484
 بازدید امروز : 220
 کل بازدید : 1684359
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2500
تمامی حقوق این سایت برای این سازمان محفوظ می باشد.